Dessert

Nutella Maki

    • 4,00 €

Nutella Erdbeer

    • 5,00 €

Nutella Banana Maki

    • 4,00 €

geb. Banane

    • 2,00 €

4 Stk.

Mochi

    • 4,00 €

2 Stk.